Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Es   als akker

Essen worden ook wel 'engen' of 'enken' genoemd. De benaming is verschillend per regio. Een es is een speciale soort akker, die vanaf de middeleeuwen is ontstaan op zandgronden. Het ontstaan van de essen heeft te maken met de manier waarop landbouw werd bedreven vanaf de vroege middeleeuwen tot ca 1900. De akkers werden aangelegd in het landschap op de overgang van hoog en droog naar laag en nat. Van hoog naar laag kwamen veelal de volgende landschappen voor: bos, heide, akker, weiland, hooiland, water. Elke landschapstype had een functie. Het bos werd gebruikt voor hout- en brandstofwinning, maar ook voor het laten scharrelen van varkens. Op de heide liet men de schapen grazen en stak men heideplaggen af. De plaggen werden gebruikt als ondergrond in de potstallen, waar het vee in de winter verbleef. Het mengsel van plaggen en mest kon vervolgens goed dienen als mest voor op de akkers om de bodem vruchtbaar te maken. Door het toebrengen van de mest, kregen de akkers een bollende vorm en een dikke laag 'eerdgrond' bovenop de zandgrond. Dit soort akkers worden aangeduid met 'essen'. Soms lag een complex van essen bij elkaar, zoals de Putter eng op de overgang van de Veluwe naar de voormalige Zuiderzee. Ook komen kleinere eenmansessen verspreid over het landschap voor, met aan de rand boerderijen en houtwallen. Deze essen met één eigenaar worden 'kampen' genoemd.
Met de uitvinding en het gebruik van kunstmest en de ruilverkaveling, die zijn intrede deed na de Tweede Wereldoorlog, is het landbouwkundig systeem verandert en zijn veel essen verdwenen. Toch zijn in Oost-Nederland nog veel essen en kampen te vinden.

Tekst: Elianne van Winden / Gelders Genootschap (12-2010). Bronnen: zie literatuurlijst.
Afbeelding: Elianne van Winden